PDF:er

Vanliga frågor

Är inskickad enkät låst eller går den att öppna igen?


När vårdnadshavare har gått in och ”öppnat upp” elevhälsoenkäten i portalen och besvarat frågorna samt sänt in dem till skolsköterskan - finns det någon möjlighet för vårdnadshavare att öppna enkäten igen eller är den låst för dem? Om vårdnadshavare, eller elev, har skickat in enkäten och loggar in igen öppnas enkäten utan de tidigare svaren. Det är alltså möjligt att justera/komplettera enkäten genom att skicka in den igen och båda enkäterna är synliga för skolsköterskan. Att svaren från första ”inskicket” inte ligger kvar är av sekretesskäl. Exempelvis ska inte en vårdnadshavare kunna gå in i enkäten och se vad barnet fyllt i.




Behörighet i CarePlus Skola


Under våren 2016 införde vi olika behörigheter för användare av CarePlus Skola. Tidigare var det för enkelt att råka göra ändringar (inaktiva/aktiva) av Publika portaler och Enkäter, vilket genererade supportärenden. De skolsköterskor som ska hantera Publika portaler och Enkäter tilldelas behörigheten Administratör. Behörighetstyper:
Handläggare = ordinarie användare/skolsköterska
Superadmin = enbart för Joliv admin
Administratör = skolsköterska som ska hantera Publika Portaler och enkäter. För att ändra/lägga till behörighet i CarePlus Skola: - Logga in på aktuell enhet i CarePlus Skola. - Gå till menyval Användare och sök upp aktuell användare. - Klicka i/ur bocken för Administratör och Uppdatera. - Logga ut och meddela skolsköterskan att behörigheten är ändrad. - Sök upp användaren i Podio och lägg till taggen Administratör Skola. (Med hjälp av taggen kan vi söka ut samtliga användare med administratörsbehörighet om vi behöver skicka specifik information.)




Elev saknar 4 sista siffror i personnumret


Går det att klassplacera även om elev saknar de 4 sista siffrorna i personnummer? (eftersom det krävs klassplacering för att få fram eleverna i PMO journalsystem i samband med ifyllande av hälsoenkäten). Både personnummer utan "sista 4" och med TF-nummer går att läggas in i CarePlus Skola. Samma hantering av personnummer som gäller I PMO, gäller i CarePlus Skola.




Finns elevhälsoenkäten på flera språk än bara svenska?


Vi har möjlighet att lägga in enkäter på andra språk om kommunen har tillgång till detta. Kommunen ansvarar för utformningen/innehållet i enkäten och då även översättningen.




Går elevhälsoenkäten att läsa, även om den inte är helt ifylld men dock inskickad?


Frågorna i enkäterna är inte tvingande, om inte kommunen har bett oss specifikt att lägga till egenskapen ”tvingande” på frågan. Detta gör att eleverna kan hoppa över en fråga som man inte förstått eller vill svara på och alltså kan en enkät som inte är fullständigt ifylld skickas in och läsas av skolsköterskan. Under hälsosamtalet är det möjligt att komplettera enkäten/ändra ett svar iom att det är skolsköterskan som verifierar och ”låser” enkäten.




Jag kan inte logga in i CarePlus Skola


Syns menyvalet CarePlus Skola i PMO? Om inte be användaren säkerställa med PMO admin i kommunen att installationen är aktiverad för aktuell skola. Om menyvalet CarePlus Skola (tidigare PWS) visas i menyn i PMO, men ingenting händer när användaren klickar på det, kan det vara ett av följande fel: 1. Sökvägen till filen PWSInt.exe stämmer inte i PMO Admin. Öppna PMO Admin och leta reda på det integrerade programmet CarePlus Skola (tidigare PWS). Öppna det och leta efter taggen i XML-strukturen. Dubbelkolla sökvägen som visas där. 2. Filen pwsint.ini ligger inte i samma mapp som PWSInt.exe 3. Användaren har inte läsbehörighet i Windows/filsystemet till filerna PWSInt.exe och pwsint.ini 4. Programmet PWSInt.exe startar, men visar en säkerhetsvarning "bakom" PMO-fönstret och syns därför inte. Titta i Windows aktivitetsfält om det finns något program som kör. Säkerhetsvarningen kan bero på att filen PWSInt.exe är blockerad av Windows. En systemadministratör måste då öppna filens egenskaper och avblockera filen under fliken Allmänt. (Se installationsanvisningarna för mer detaljer.)




Hur beställer vi ändringar av hälsoenkäter?


Gör så här: 1. Skriv ut den/de enkäter som ska ändras. 2. Fyll i ändringarna direkt på enkäten med blå eller röd bläckpenna. Var noggrann med formuleringar och placering av frågor och svarsalternativ, eftersom vi kommer göra ändringarna precis som de står. 3. Skanna in och skicka enkäten som PDF till kundservice@joliv.se, alternativt skicka in enkäten i pappersform till: Joliv AB Trefasgatan 4 721 30 Västerås Bifoga kontaktuppgifter till ansvarig person i de fall vi behöver ställa frågor. Vi skickar sedan en PDF för granskning och godkännande innan vi aktiverar den nya enkäten.




Hur nås portalen till elevhälsoenkäten?


Enkäterna är anpassade för att kunna besvaras på dator, läsplatta eller mobil. Däremot krävs alltid en internetuppkoppling iom att enkäten är webbaserad.




Hur startar jag CarePlus Skola? Jag har inga inloggningsuppgifter!


Det behövs inga inloggningsuppgifter eftersom inloggning sker via journalsystemet enligt följande: - Äldre version av PMO: i ”Overviews”/”Översikter”: välj ”Integrated Software”/”Integrerade program” och sedan "PWS" - Nyare version av PMO: i ”Innehåll”, välj ”Länkar och program” och sedan "PWS" - Journal III: Tryck CTRL-E för att visa ”Externa moduler” och dubbelklicka på ”PWS”. Hittar du menyerna enligt ovan men saknar alternativet "PWS", så kontakta den IT-ansvarige för journalsystemet.




Kan jag använda samma fil för elevinläsning till CarePlus som till PMO?


Ja, men man måste veta vilket kommunadministrativt system som filen kommer från (Extens eller Procapita)




Kan jag döpa om en aktiv portal?


Ja, det går bra. Klicka på portalen och sedan på basfakta, då kan du ändra namn på portalen.




Kan skolsköterskan kontrollera sin egen samt andras skolors statistik?


Det är möjligt under menyval ”Rapporter” att skapa en rapport även över andra skolor i kommunen än den man är verksam på. Detta då uppdraget att ta fram elevhälsodata i vissa kommuner är lagt hos en övergripande skolsköterskeresurs. I rapporten är det möjligt att lägga samman klasser/skolor i rapporten. Då det gäller statistiken under menyval ”Jämförelser” är det möjligt att välja en population, t.ex. alla pojkar i en viss klass på en viss skola men då endast ställa den populationen mot hela övriga kommunens pojkar. Om någon av populationerna är mindre än 5 individer varnar vi för att rapporten inte är att betrakta som anonym. Då det gäller menyval ”Urval” då man söker ett urval av elever på en viss skola som svarat med ett visst svarsalternativ på en viss fråga måste användaren/skolsköterskan först intyga att man har en vårdrelation till de efterfrågade eleverna. När man gör ett urval av elever i CarePlus Skola loggas detta i databasen så det är möjligt att spåra vem som gjort vilket urval.




Kan två (separerade) vårdnadshavare fylla i enkät?


Om det är två vårdnadshavare som bor på olika adresser får båda vårdnadshavare tillgång till att öppna upp elevhälsoenkäten och besvara frågorna eller det kommer endast till en vårdnadshavare (där eleven har sin adress/är folkbokförd)? Det är skolsköterskan som förmedlar webbkoden till vårdnadshavarna. Iom att det finns möjlighet att skicka in enkäter fler än 1 gång är det möjligt att båda vårdnadshavarna fyller i enkäten. Skolsköterskan får tillgång till de båda inskickade enkäterna.




Om elevhälsoenkäterna exporteras - går de bara till Psynk eller hamnar de på fler ställen?


Exporten går enbart till Psynk. Den nationella databasen är dock inte öppen för tillfället. Se svar/anledning från SKL den 28/8 2015: ”I våras fick vi information från Datainspektionen att vi inte fick hantera avidentifierade personuppgifter (vi anmälde själva projektet till Datainspektionen eftersom det var en nyutvecklad lösning). Vi fick därför titta på en ny lösning som hanterar aggregerad data. Denna lösning är under uppbyggnad och förväntas vara klar inom en månad. När den är klar kommer vi att kontakta de som valt att vara med i hösten beta-test av den statistikdatabasen.”




Procentsatsen syns inte på utskrift av rapport


För att kunna skriva ut rapport korrekt ska rapporten skapas som en PDF. Vid utskrift av PDF:en kommer alla uppgifter, som procentsatsen, med. (Om användaren har tryck på "Skriv ut" direkt i webbläsaren fattas ex procentsatsen på utskriften, då vi inte har stöd för utskrift direkt från webbläsaren.)




Skriva ut en elevs enkätsvar


En elevs enkätsvar kan behöva sparas till PDF eller skrivas ut, exempelvis om eleven flyttar till en annan kommun. 1. Öppna elevens journal i journalsystemet och gå via uthoppet till CarePlus Skola. Elevens meny med namn, personnummer och menyvalen "Basfakta" och "Översikt" visas. 2. Välj "Översikt" för att se en lista över elevens ifyllda enkäter. 3. Klicka på länken "PDF" i tabellen, bredvid den enkät som ska sparas. 4. Spara enkäten på din dator för att sedan exempelvis kunna skriva ut den.




Spara PDF från CarePlus Skola via CGM:s PMO SaaS


Vid momentet där man skall välja plats där PDF rapporten skall sparas så skall ni välja enheten Z: (\\tsclient\c\cgmtemp). I mappen c:\cgmtemp (lokalt på datorn) måste ni ha fullständig läs- och skrivbehörighet för att kunna spara PDF rapporten i denna mapp. (Från Robert Larsson, CGM Kundtjänst)




Ta bort elev som flyttat


För en användare med administratörsbehörighet är möjligt att ta bort en elev som flyttat under menyval ”Svarsfrekvens”. Efter elevens namn som är synlig i klassöversikten (efter att 1:a eleven fyllt i enkäten) finns en länk Ta bort elev från klassen. Det är dock inte en permanent borttagning om eleven fortfarande finns kvar i de elevlistor som läses in i CarePlus Skola, eftersom eleven då återkommer vid en ny elevinläsning. Däremot kan det vara klokt att ta bort flyttade elever, om så bara tillfälligt, om man vill ta ut statistikrapporter för att få korrekt data.




Var hittar jag webbkoden som eleverna ska ange?


Den hittar du bredvid namnet på portalen. Portalerna hittar du under menyvalet publika portaler.




Varför saknas en del enkätsvar för en viss klass i rapporterna i CarePlus Skola?


Om eleverna matat in svar på den nya terminalen innan inläsningen av elevregistret gjorts så hamnar svaren under klassen för föregående läsår. Se till att ha läst in det nya elevregistret innan eleverna börjar fylla i enkäter för att undvika detta. Har det redan inträffat så kan Joliv hjälpa till att flytta dessa svar.




Vilka krav ställs på webben?


Firefox eller Chrome i första hand IE 10.